12,38,17,33,23,27,19,( )

12,38,17,33,23,27,19,(    )

A35

B31

C26

D20

正确答案是 B

解析

数列项数较多,考虑多重数列,奇偶交叉无规律,可将数列两两分组。观察发现:(12,38)、(17,33)、(23,27)、(19,?),每组内两个数字之和均为50,则所求项为50-19=31。

故正确答案为B。

标签

发表评论